Paa Jorden Fred og Glæde

Artister

Øyonn Groven Myhren & Lars Henrik Johansen

kr 180

EM105 / 2012

Melodiene på innspillinga er hentet fra den norske håndskrevne koralboka undertegnet bonde og orgelspiller Ole Henrichsen Rognstad (1757–1839) fra Balkegrenda på Østre Toten. Rognstads koralmelodier er mer eller mindre særegne varianter av melodier kjent fra ymse europeiske melodikilder.

Det er oppsiktsvekkende at mange av koralene etter Rognstad skiller seg til dels mye fra tilsvarende koraler i melodibøker som Rognstad etter alt å dømme har kjent, så som Thomissøns Psalmebog(København 1569), Kingos Gradual (København 1699) og Breitendichs Choral-bog (København 1764). Trolig er flere av koralmelodiene i Rognstad-manuskriptet skrevet ned slik folk faktisk sang dem i Balkegrenda mot slutten av 1700-tallet.

Rognstads koralutsettinger følger ikke samtidas regler for stemmeføring. Rognstad har nok stolt på sin egen musikalske sans og smak. Dersom ikke annet er nevnt spesielt, har vi brukt Rognstads harmoniseringer.

ENG:

The melodies on this recording are taken from the Norwegian handwritten chorale book signed by farmer and organist Ole Henrichsen Rognstad (1757–1839) from Balke, a rural community in Eastern Toten. Rognstad’s chorale melodies are more or less distinctive variants of melodies known from diverse European sources.

Remarkably, many of the chorales differ quite a bit from corresponding chorales in the tune books that Rognstad would most likely have been familiar with, such as Thomissøn’s Psalmebog (Copenhagen 1569), Kingo’s Gradual (Copenhagen 1699) and Breitendich’s Choral-Bog (Copenhagen 1764). It is probable that many of the melodies in the Rognstad manuscript were written down in the way people actually sang them in the Balke community at the end of the 1700s.

Rognstad’s choral arrangements and harmonies are not typical for his time. He was most likely convinced of his own musicality and taste.
Unless otherwise specifically mentioned, we have used Rognstad’s harmonies here.

1. Guds Godhet ville vi priise
1. Come, Let Us All, With Fervour
2. Fra Himmelen højt komme vi nu her
2. From Heaven High I Come To You
3. Let The Voice Of Praise Resound
4. Paa Jorden Fred og Glæde
4. On Earth Peace And Pleasure
5. Alle Ting er underfulde
5. All Things Are Wondrous
6. Maria hun er en Jomfru reen
6. Maria She Is A Virgin Pure
7. Et Barn er født i Bethlehem
7. A Child Is Born In Bethlehem
8. Herre Christ Gud Faders enbaarne 8. Lord Christ, The Only Son of God9. Mit Hierte altid vanker
9. My Heart Always Lingers
10. Lovet være du Jesu Christ
10. Praise Be To You, Jesus Christ

Varenummer: EM105